Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klienta, Kancelaria oferuje usługi prawne obejmujące szereg dziedzin prawa, zróżnicowane formy współpracy i szeroki wachlarz czynności prawnych, podejmowanych w ramach świadczonej pomocy.

Szczegółowa oferta Kancelarii:

 • Zakres obsługi prawnej (rozwiń)
      1. Pomoc prawna w dochodzeniu odszkodowań, w szczególności dochodzenie
       roszczeń odszkodowawczych związanych z:
          - wypadkami komunikacyjnymi,
          - wypadkami przy pracy,
          - błędami w sztuce medycznej,
          - następstwami zakażeń szpitalnych,
          - korzystaniem z obiektów użyteczności publicznej,
          - prowadzoną działalnością gospodarczą,
      2. Reprezentacja w sporach z:
          - zakładami ubezpieczeń,
          - ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnym,
          - zakładami opieki zdrowotnej,
          - jednostkami samorządu terytorialnego i administracji państwowej,
          - innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szkodę.

      3. Pomoc prawna w zakresie programów pomocowych
      4. Pomoc publiczna
      5. Prawo europejskie
      6. Prawo ochrony konkurencji,
      7. Regulacje prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania prowadzonej
          działalności gospodarczej,
      8. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości
      9. Prawo ubezpieczeń gospodarczych,
     10. Prawo spółek handlowych,
     11. Prawo cywilne,
     12. Prawo pracy,
     13. Prawo administracyjne.

 • Formy współpracy (rozwiń)
      - stała współpraca w ramach umowy zlecenia,
      - doraźne doradztwo w zakresie rozwiązywania indywidualnie określonych
         problemów prawnych,
      - zastępstwo procesowe,
      - reprezentacja w negocjacjach handlowych związanych z zawieraniem umów,
      - inne, w zależności od potrzeb Klienta
 • Formy świadczonej pomocy (rozwiń)
      - sporządzanie opinii stanowiących odpowiedź na zagadnienia prawne
         przedstawione przez Klienta,
      - opracowywanie projektów umów
      - uczestnictwo – wraz z Klientem bądź w jego imieniu – w negocjacjach
         dotyczących zawieranych umów lub innych spraw,
      - sporządzanie projektów aktów wewnętrznych Klienta (np. regulaminów,
         uchwał, statutów)
      - występowanie w imieniu Klienta przed organami administracji państwowej
         i samorządowej,
      - zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i sądami administra-
         cyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
      - doradztwo prawne dla organów Klienta,
      - udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
      - windykacja należności.
      - sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu innym niż sądowe
 • Współpraca w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz każdego Klienta stanowi indywidualny projekt stanowiący odpowiedź na potrzeby Klienta, co do zakresu prawnego świadczonej usługi, formy współpracy jak również sposobu ustalenia wynagrodzenia.

  Obsługa prawna wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności z zgodnie z ustawą o radcach prawnych), zasadami etyki zawodowej oraz z zachowaniem najwyższej staranności.